ul.Wojciecha Korfantego 52

44-300 Radlin

+48 32 7292553

d.tomiczek@pgg.pl

Historia Kopalni

·           Początki dziejów kopalni „Marcel” sięgają połowy ubiegłego stulecia. Pełne uruchomienie kopalni nastąpiło 13 listopada 1883 roku, po oddaniu do użytku szybu „Mauve” obecnie „Wiktor” oraz pogłębieniu do poziomu 126 m szybu „Grundman” obecnie „Antoni”.

·           Kopalnia początkowo stanowiła własność rodziny Grundmanów, zaś później weszła w skład dóbr Fryderyka Friedlander’a. Budowa kopalni trwała 10 lat. W pierwszym roku normalnej eksploatacji wydobyto tylko 83 tony węgla, ale już w następnym -1884 roku wydobyto 19 tys. ton, a w 1885 r. – 84 tys. ton. Do końca ubiegłego stulecia produkcja stale rosła, by w roku 1899 osiągnąć poziom 259 tys. ton. W latach 1892 – 95 załoga kopalni liczyła 550 osób.

·         Dla wykorzystania miału powstającego przy urabianiu węgla, w 1890 roku wybudowano na terenie kopalni pierwszą na Górnym Śląsku brykietownię. W 1906 roku kopalnia posiadała już trzy takie brykietownie, wyposażone łącznie w 6 pras.

·           W 1894 roku oddano do użytku kuźnię, a w ciągu kilku następnych lat zelektryfikowano powierzchnię kopalni oraz uruchomiono produkcję cegły.

·         W 1907 roku uruchomiono płuczkę, a w rok później elektrociepłownię. W 1913 roku oddano do ruchu wieżę węglową z młynem węglowym. Dwa lata później wyposażono w elektryczną maszynę wyciągową szyb „Wiktor”.

·         W 1903 roku zjednoczono kopalnie: „Rymer”, „Anna”, „Charlotte”, „Emma” – w Rybnickie Gwarectwo Węglowe z siedzibą w Berlinie i w Biertułtowach. W 1923 roku rozpoczęto prace przy budowie szybu „Marklowice”, które przerwano w 1928 roku z powodu silnego napływu wody. W 1938 roku oddano do użytku szyb zjazdowy „Jedłownik I”.

·         Węgiel kopalni znajdował nabywców w Danii, Norwegii, Belgii, Estonii, a również w Argentynie, Islandii i w Egipcie.

·         Nazwę kopalni z „Emma” na „Marcel” zmieniono w okresie powojennym – 1 maja 1949 roku. Lata powojenne to okres dalszej rozbudowy i modernizacji kopalni.

·         W latach 1950 -1970 zgłębiono i uruchomiono dwuprzedziałowy szyb III („Julia”), wybudowano nowy zakład przeróbczy i kotłownię, poszerzono i zgłębiono do 1000 m szyb „Antoni”, zgłębiono do poziomu 800 m szyb „Jedłownik” oraz wybudowano magazyny i utworzono place składowe.

·         W 1958 roku zastosowano w kopalni „Marcel” po raz pierwszy kombajn węglowy (w pokładzie 624). W tym samym roku wprowadzono pierwszy w polskim górnictwie strug węglowy oraz zastosowano zmechanizowaną obudowę firmy Reinstahl.

·         W 1990 roku kopalnia „Marcel” wraz z innymi kopalniami uzyskała samodzielność finansową, samorządową i organizacyjną. Po raz pierwszy w historii kopalni zaczął nią kierować dyrektor wyłoniony w drodze konkursu.

·         Dyrekcja i załoga postawiła przed sobą trudny a zarazem ambitny cel, wprowadzenia nowoczesnego, nie stosowanego do tej pory w kraju, systemu wybierania pokładów metodą dużej koncentracji wydobycia, który pozwalał na wydobywanie 4000 ton na dobę z jednej ściany. Kopalnia mimo swojego wieku stała się obecnie kopalnią na wskroś nowoczesną.

·         Dzięki zastosowaniu najnowszej techniki górniczej oraz nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych, zwiększono wydajność, zmniejszono koszty produkcji, poprawiono parametry wydobywanego węgla oraz zminimalizowano wysiłek ludzki, a tym samym zwiększono bezpieczeństwo wykonywanej pracy.

·         Od 1 kwietnia 1993 r. do 31 stycznia 2003 r. kopalnia „Marcel” funkcjonowała w ramach Rybnickiej Spółki Węglowe S.A. 4 grudnia 1995 roku decyzją Zarządu RSW SA połączono kopalnię „1 Maja” z kopalnią „Marcel”. Od tej daty w KWK „Marcel” funkcjonowały dwa ruchy: Ruch „Marcel” i Ruch „1 Maja”. 1 kwietnia 2001 roku Ruch „1 Maja” został przekazany do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Od 1 lutego 2003 roku KWK „Marcel” wchodzi w skład Kompanii Węglowej SA.

·         Z dniem 29 kwietnia 2016 roku kopalnia „Marcel” wraz z pozostałymi kopalniami i specjalistycznymi zakładami wchodzącymi w skład Kompanii Węglowej S.A. przekazana została w formie sprzedaży do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.

·         Od 1 lipca 2016 roku kopalnia „Marcel” wraz z kopalniami „Chwałowice”, „Jankowice”, „Rydułtowy” weszła jako jeden z czterech Ruchów (Ruch Chwałowice, Ruch Jankowice, Ruch Marcel, Ruch Rydułtowy) w skład kopalni zespolonej PGG sp. z o.o. Oddział KWK ROW.